BeverZaken Matrix

BEVERZAKENTHEMA’S

Binnen het grote complex van Wereldburgerschapeducatie spitst School Zonder Racisme zijn werkveld toe op de problematiek van “Migratie en Vluchtelingen” en “Diversiteit en Intercultureel leren”. Deze twee thema’s zijn complementair. Al naargelang de actualiteit maakt de school de keuze om minder of meer te focussen op één van de twee thema’s. Beide thema’s krijgen daarenboven een structurele invulling vanuit het oogpunt van “Globalisering en Sociale Rechtvaardigheid”.

Migratie en Vluchtelingen

“I am from there. I am from here.
I am not there and I am not here.
I have two names, which meet and part,
and I have two languages.
I forget which of them I dream in.” 
Mahmoud Darwish

Migratie is van alle tijden en alle landen. De migratie in de 20ste en de 21ste eeuw heeft verschillende gezichten.  Na 70 jaar economische en geïnstitutionaliseerde migratie naar West-Europa, zien onze steden, en ook dorpen, er gekleurder uit. Een klas van de 21ste eeuw is etnisch diverser samengesteld dan een klas uit de jaren ‘70 van vorige eeuw.

Met BeverZaken gaan de leerlingen na wat de uitdagingen en opportuniteiten zijn die deze migratie met zich meebrengt, zij ervaren het menselijk aspect van elk migratieverhaal en gaan verder dan gedoodverfde algemeenheden en oppervlakkige oordelen.

Lees meer

Diversiteit & InterCultureel Leren

No one is born hating another person because of the color of his skin, or his background, or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite.” ― Nelson Mandela

De diversiteit in onze 21ste eeuw is een realiteit, en niet meer terug te draaien. Je kan er “voor” of “tegen” zijn, maar beter leer je ermee omgaan: divers is immers niet “beter” of “slechter” maar gewoon…”anders”. Dat 'leren omgaan met verschillen' is niet zo eenvoudig. Wij oordelen allemaal wel eens over mensen of groepen, waar we zelf niet bij horen. Terwijl we ze helemaal niet kennen. We delen onze wijk, onze school, onze werkplek met heel “diverse” mensen en hebben zeer vaak meer gemeenschappelijk met hén dan met de 1 % allerrijksten van onze planeet! “We are the 99 %”!

Lees meer

De wereld begrijpen om hem te veranderen

“De markteconomie is de enige macht die telt in deze wereld. Deze economische en financiële macht is  echter niet democratisch:  ze is niet verkozen door het volk, wordt niet bestuurd door het volk en vooral ze heeft  niet als doel het geluk van het volk.” - José Saramago

Een wereldburger verruimt zijn blik. Hij wil weten wat er in zijn nabije én wijde omgeving gebeurt. En waarom het gebeurt. Wereldburgerschapeducatie reikt een structureel kader aan van historische en onderliggende oorzaken en verbanden, die leiden naar migratie, vluchtelingen, ongelijkheid, discriminatie, racisme...

Lees meer

BELEVING-KENNIS-ACTIE

Het fundament van een BeverZakentraject is de scharnierwerking tussen beleving-kennis-actie:

  • Via een belevingsactiviteit in de vorm van een educatief spel of een workshop komt het thema aan bod in (een) les(sen). Ervaring en ontmoeting staan hier centraal: laagdrempelige activiteiten die aansluiten bij de leefwereld van de jongeren, niet spreken “over” maar spreken “met”...
  • Deze beleving vraagt naar diepere kennis om het verhaal te kunnen contextualiseren, om verbanden te kunnen leggen, om zich kritisch te kunnen opstellen. In een verdiepende activiteit krijgen de leerlingen meer achtergrondinformatie en analyse over de problematiek, in een verbredende activiteit wordt de band met de wereld duidelijk, met handel en oorlog, met klimaat, de Noord-Zuid-verhoudingen enz.
  • Met de input van de ontmoeting- en belevingsactiviteiten gaan de jongeren zélf aan de slag in een actiemoment

M&M: WERKEN MET METROPLAN EN MATRIX

Waar wil de school op inzetten? Welke accenten wil ze leggen? Welke competenties wil zij ontwikkelen? Dit zijn belangrijke vragen die aan bod komen tijdens het intakegesprek. Het metroplan dat Kleur Bekennen heeft ontwikkeld is een belangrijk instrument om uit te klaren waar de school naar toe wil met Wereldburgerschapeducatie.

Binnen dit grote complex spitst School Zonder Racisme zijn werkveld toe op de problematiek van “Migratie en Vluchtelingen” en “Diversiteit en Intercultureel leren” en doet de leerlingen de onderliggende oorzaken van deze fenomenen ontdekken. Via de BeverZakenmatrix krijgt de school beter zicht op de accenten en filosofie achter de werking van BeverZaken. De school kan nu een eigen leerlijn uitwerken, per jaar, of per graad of voor de hele cyclus van het secundair onderwijs.